สินเชื่อธนชาต รถแลกเงิน

Thanachart Cash Your Car

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน พร้อมเป็นเพื่อนกับคุณตลอดเส้นทางการเงิน  สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ และต้องการนำรถมาแลกเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ที่จะช่วยทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น ในการปลดหนี้ ขยายธุรกิจ หรือทำฝันของคุณให้เป็นจริง 

 • ผ่อนสบายเริ่มต้นแสนละ 59 บาทต่อเดือน
 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนสบายนาน 72 เดือน
 • ไม่มีผู้ค้ำประกัน (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด )

สิทธิประโยชน์

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ผ่อนสบายเริ่มต้นแสนละ 59 บาทต่อเดือน
 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนสบายนาน 72 เดือน
 • ไม่มีผู้ค้ำประกัน  (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด )

ลักษณะบริการ

 • ประเภทรถยนต์ที่รับ
  – รถเก๋ง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี
  – รถกระบะ ยกเว้นรถรับจ้าง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี
 • อนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคากลางที่ธนาคารกำหนด โดยอนุมัติเริ่มต้น 50,000 บาทขึ้นไป (คลิกเพื่อดูราคากลาง)
 • การทำประกันภัย
  – บริษัทประกันภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด

ตารางอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถแลกเงิน (Cash Your Car) (ร้อยละต่อปี)

รถเก๋ง

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 
(Flat Interest Rate)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี*
(Effective Interest Rate)
2013 – 20183.18%8.60%5.93%14.84%
2008 – 20124.10%9.60%7.53%16.36%
2003 – 20074.85%11.35%8.81%18.95%

รถกระบะ / รถตู้

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
(Flat Interest Rate)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี* 
(Effective Interest Rate)
2013 – 20183.18%9.10%5.93%15.60%
2008 – 20124.60%10.60%8.39%17.85%
2003 – 20075.60%12.10%10.06%20.03%

เงื่อนไข

 1. ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีในการคำนวณค่าดอกเบี้ยเช่าซื้อ โดยรับรู้รายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method) และให้ส่วนลดสำหรับดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ กรณีผู้เช่าซื้อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวโดยไม่ผ่อนชำระเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ โดยคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่อง สัญญาเช่า ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชีฯ กำหนด
 2. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับยอดจัดเช่าซื้อ ระยะเวลาการผ่อนชำระ , ประเภทและรุ่นของรถ , และปีจดทะเบียน
 3. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี* คำนวณจากระยะเวลาการผ่อนชำระ 72 งวด
 4. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอเช่าซื้อ
 5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ธนาคาร เรียกเก็บสำหรับธุรกิจสัญญาเช่าซื้อ
 6. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคลธรรมดา มีอายุ 20-65 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้
 • อายุรถยนต์จดทะเบียนไม่เกิน 16 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณา

ประเภทเอกสารบุคคลธรรมดานิติบุคคล / เจ้าของกิจการ
สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ จำนวน 3 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อโอนเงินเข้า
สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 3 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ จำนวน 3 ชุด
สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
เล่มทะเบียนรถยนต์
แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน