Extra Cash Card

บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

พกไว้อุ่นใจ ใช้ได้ทันทีเมื่อฉุกเฉิน ชำระคืนขั้นต่ำ 5% ต่อเดือน วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5.55% ต่อปี 5 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 6 รับดอกเบี้ย 18% ต่อปี
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี 9 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 10 รับดอกเบี้ย 24% ต่อปี
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 7.3% ต่อปี 12 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 13 รับดอกเบี้ย 14.60% ต่อปี
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

สิทธิประโยชน์

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
 2. สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป(วงเงินอนุมัติสูงสุด 5เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5.55% ต่อปีเท่ากับอัตราดอกเบี้ย CLR – 14.45% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรกนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ หลังจากนั้นรอบบัญชีที่ 6 เป็นต้นไปจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น CLR-2% ต่อปี ซึ่งปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
 3. สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป(วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี  เท่ากับอัตราดอกเบี้ย CLR -11% นาน 9 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ หลังจากนั้นรอบบัญชีที่ 10 เป็นต้นไปจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น CLR + 4% ต่อปี ซึ่งปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี
 4. สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาท(วงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาทเท่านั้น) อัตราดอกเบี้ย 7.3%ต่อปีเท่ากับอัตราดอกเบี้ย CLR-12.7% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหลังจากนั้นรอบบัญชีที่ 13 เป็นต้นไปจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย CLR -5.4%ต่อปีซึ่งปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 14.60%ต่อปี 
 5. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย (Consumer Loan Rate: CLR) ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารครั้งที่ 1/2562) ปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 20%ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศกำหนด
 6. พนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับกับธนาคารก่อนวันที่ 1 ก.ย. 2560 ท่านจะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และขอให้ท่านแจ้งรายละเอียดหากเคยขอวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ Non Bank
 7. หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด(ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ย เป็น 28%ต่อปี จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใด สูงสุดรวมแล้วไม่เกิน 28%ต่อปี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร
 8. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดแลเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด(ถ้ามี) กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 9. การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก
อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
รายได้

 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 7.3% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก หรือ ดอกเบี้ย 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก
 • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ กรณี สมัครโปรแกรม Day 1  Cash
 3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ 
   สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
  • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และ
   สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน 
   และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

เพิ่มโอกาศในการอนุมัติบัตร เลือกเลยทุกบัตร เลือกบัตรอื่นๆ ได้ที่นี่ !!