TDP Visa Card

บัตรเครดิตทีดีพีวีซ่า

พิเศษ! สมัครออนไลน์วันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร1 ธ.ค. 62 – 28 ก.พ. 64

สิทธิประโยชน์
รับส่วนลด 5 – 10% เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ ณ กลุ่มห้าง สรรพสินค้าไทย (Thai Department Stores Pool)
รับส่วนลดพิเศษในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสำหรับสมาชิกบัตร อาทิ ร้านอาหาร, โรงแรม, โรงพยาบาล และอื่นๆ

สิทธิประโยชน์

รับส่วนลด 5 – 10% เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ ณ กลุ่มห้าง สรรพสินค้าไทย (Thai Department Stores Pool)

รับส่วนลดพิเศษในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสำหรับสมาชิกบัตร อาทิ ร้านอาหาร, โรงแรม, โรงพยาบาล และอื่นๆ

สมัครออนไลน์วันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร 1 ธ.ค. 62– 28 ก.พ. 64

ค่าธรรมเนียม
ฟรีปีแรก ปีต่อไป 200 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรหลัก
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สำหรับคนไทย รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
  • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
  • กรณีชาวต่างชาติทำงาน แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
  • กรณีชาวต่างชาติทำงาน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท