TMB Cash 2 GO

สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก……เดือนไหนๆก็ได้ส่วนลด

ต่อที่ 1ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 9% สำหรับ 3 เดือนแรก

ต่อที่ 2หลังจากนั้น ดอกเบี้ยลด 3% ทุกเดือน จากดอกเบี้ยปกติ
แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี อย่างน้อย 5 ครั้ง/เดือน (ไม่นับรวมการสอบถามยอดเงินคงเหลือ)
และ สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) เพื่อชำระสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ -3% ทุกเดือน
แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน + สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit)

สิทธิประโยชน์

ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี บัญชีเพื่อใช้
ที่ให้คุณ กด โอน จ่าย ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • โอนต่างแบงก์ หรือโอนข้ามจังหวัด ปลายทางรับเงินได้ทันที
 • จ่ายบิล /เติมเงิน/ หักบัญชีอัตโนมัติ
 • กดเงินทุกตู้ ทุกแบงก์ ทุกจังหวัด
 • ค่าแรกเข้า 500 บาท ค่ารายปี ปีถัดไป 350 บาท

วงเงินอนุมัติ
วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 – 1,000,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน กรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ TMB และมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน และจะมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง

ระยะเวลาผ่อนชำระ
ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 1 – 5 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
 • ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน   
 • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว  
  (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานธนาคาร / พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์  

 • สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • สลิปเงินเดือน
  (กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)  
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน 
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
 1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร